มูลนิธิพลเรือเอกเปรม
 การให้การสนับสนุนของกองพัน
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 86 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม
การให้การสนับสนุนของกองพันทหารราบที่ ๘ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน
    ฯพณฯ พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีละรัฐบุรุษ  ได้เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียงเป็นประจำ ด้วยความที่ ฯพณฯ ประพฤติปฏิบัติตนมั่นคงแน่วแน่อยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต  และประกอบคุณงามความดี  แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอเนกอนันต์  ประชาชนชาวสงขลา  และผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิต จึงได้ร่วมกันสมทบทุนสร้างบ้านศรัทธาเพื่อมอบให้กับ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
บ้านศรัทธาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๓๑  ณ  บริเวณเชิงเขาเทวดา (เทียมตา)  บ้านน้ำกระจาย
หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บ้านหลังนี้ อิฐ ดิน ทราย และหินทุกก้อน ส่วนประกอบทุกส่วนล้วนหล่อหลอมปั้นแต่งมาจากอนุสติของ “ความศรัทธา” ที่ปวงประชาชาวสงขลามีต่อ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ การก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๐ ล้านบาท
        ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้รับมอบบ้านศรัทธาจากประชาชนชาวสงขลา จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ แต่ด้วยที่บ้านหลังนี้สร้างขึ้นจากความดี และความมีน้ำใจของชาวสงขลา จึงน่าจะเป็นสมบัติของชาวสงขลา เพื่อสนองตอบความดีและความมีน้ำใจของทุก ๆ ท่าน ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จึงได้มอบบ้านศรัทธาคืนให้กับจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๙ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
       ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าพัก ณ บ้านติณสูลานนท์ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙ บ้านติณสูลานนท์ ซึ่ง ฯพณฯ ใช้เป็นที่พักแรมเมื่อเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง บ้านติณสูลานนท์ ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๓๘ ในช่วงการก่อสร้าง นาวาโท วันชัย  จำปาศิริ  ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองพันในขณะนั้น ได้ให้การสนับสนุนกำลังพลในการปรับพื้นที่  เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ  ได้รับการประสานจากนายทหารติดตาม ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ขอรับการสนับสนุนกำลังพลเพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน กองพันทหารราบที่ ๘ ฯ จึงได้จัดให้จ่าเอกสำราญ  ชอบธรรมดี พร้อมพลทหาร ๒ นาย อยู่ดูแลเป็นการประจำ ณ บ้านติณสูลานนท์ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้จัดกำลังพลอีก จำนวน ๑๐ นาย ให้การรักษาความปลอดภัยบริเวณ บ้านติณสูลานนท์  ทุกครั้งที่ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs