มูลนิธิพลเรือเอกเปรม
 ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 90 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิ พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท์ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์

ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ประธานองมนตรี และรัฐบุรุษ
      ฯพณฯ พลเอก  เปรม  ติณสูลานนท์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๓ ณ บ้านเลขที่ ๗๘๘ ตำบลบ่อยาง อำเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรของ หลวงวินิจทัณฑกรรม  (บึ้ง ติณสูลานนท์ )   และ นาง อ๊อด   ติณสูลานนท์

การศึกษา

      สำเร็จการศึกษาขั้นต้น  จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ๘ จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เป็นนักเรียนเทคนิค รุ่นที่ ๕ หลักสูตรพิเศษ ๓ ปี โรงเรียนเทคนิคทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติรับราชการและตำแหน่งสำคัญทางการเมือง

๑๙ มิถุนายน ๒๔๘๔ ได้รับพระราชทานยศ ร้อยตรี ประจำกรมรถรบ

๑  กรกฎาคม ๒๔๘๕ ได้รับพระราชทานยศ ร้อยโท ประจำกรมรถรบ

๑  กรกฎาคม ๒๔๘๗ ได้รับพระราชทานยศ  ร้อยเอก เป็นหัวหน้ากองบังคับการ  กรมรถรบ

๒๓ กรกฎาคม ๒๔๘๙  เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๑ กรมรถรบ

๑  กรกฎาคม  ๒๔๙๒  ได้รับพระราชทานยศ  พันตรี

๓๐ ธันวาคม  ๒๔๙๗  เป็นผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๕ กรมทหารม้าที่ ๒

๑  มกราคม  ๒๔๙๙  ได้รับพระราชทานยศ  พันเอก

๓  กุมภาพันธ์  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นสมาชิกร่างรัฐธรรมนูญ ฯ

๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๑  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นวุฒิสภา

๑  ตุลาคม  ๒๕๑๑  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า และผู้บังคับการ
     จังหวัดทหารบกสระบุรีได้รับพระราชทานยศ  พลตรี

๔  เมษายน  ๒๕๑๒  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวร

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารม้าที่ ๑
    รักษาพระองค์

๑๖ ธันวาคม  ๒๕๑๕  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑  ตุลาคม  ๒๕๑๗ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นแม่ทัพภาคที่ ๒ และได้รับพระราชทาน
    ยศพลโท

๑  ตุลาคม  ๒๕๑๘  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นราชองครักษ์เวรพิเศษ

๑  ตุลาคม ๒๕๒๐  มีพระบรมราชองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกได้รับพระราชทานยศ
    พลเอก และเป็นรองผู้อำนวยการป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์  ฝ่ายทหารบก ตามคำสั่งกอง
    อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่ ๑๓๓/๒๕๒๐ ลง ๒๙ กันยายน ๒๕๒๐

๑  ตุลาคม ๒๕๒๑ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นผู้บัญชาการทหารบก

๔  ธันวาคม  ๒๕๒๑  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบ
    ที่  ๑๑ รักษาพระองค์

๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๒๒  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารปืน
     ใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบ
    ที่ ๒๑  รักษาพระองค์

๓  มีนาคม  ๒๕๒๓   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

๑๒ มีนาคม ๒๕๒๓ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กลาโหม
    อีกตำแหน่งหนึ่ง

๑  พฤษภาคม  ๒๕๒๖  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ ๒ หลักจาก
    ได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๒๖

๕  สิงหาคม  ๒๕๒๙  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี สมัยที่ ๓หลังจาก
    ได้ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ ๑   พฤษภาคม  ๒๕๒๙

๑๒ สิงหาคม  ๒๕๓๑  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็น องคมนตรี

๒๙ สิงหาคม  ๒๕๓๑  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ประกาศยกย่องเป็น รัฐบุรุษ

๔  กันยายน  ๒๕๔๑  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้เป็น  ประธานองคมนตรี 

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs