เกียรติประวัติหน่วย
 ผู้บังคับกองร้อยดีเด่น ของ ฉก.นย.ทร.
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 92 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


ผู้บังคับกองร้อยดีเด่น ของ ฉก.นย.ทร.

ชื่อ ร.อ.อธิวัฒน์  แสงสว่าง
ตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ 4 ฉก.ปัตตานี 26
ภูมิลำเนา เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์  จาก โรงเรียนนายเรือ
พฤติกรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และกล้าหาญ ทำให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย
ผลงานที่สำคัญ สามารถทำลายโครงสร้างเครือข่ายและจำกัดเสรีการปฏิบัติของกลุ่มก่อเหตุรุนแรง โดยการจับกุมและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ กดดันให้เข้ามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ทำให้ประชาชนในพื้นที่หันมาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้การปฏิบัติงานในพื้นที่    อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มีเหตุการณ์รุนแรงลดลงอย่างมาก นอกจากนั้น ประชาชนในพื้นที่ยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข

 

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs