เกียรติประวัติหน่วย
 บุคคลดีเด่นเกียรติยศนาวี ปี ๒๕๕๓ สาขา ด้านการทหาร
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 89 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม


บุคคลดีเด่นเกียรติยศนาวี ปี ๒๕๕๓
สาขา  ด้านการทหาร
  เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
    ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

ร.อ.ปัญญา  จาปรุง

 

 

ชื่อ

ร.อ.ปัญญา  จาปรุง

ตำแหน่ง

ผบ.ร้อย.ปืนเล็กที่ ๑ พัน.ร.๘ กรม.ร.๓ พล.นย.     

ภูมิลำเนา

๗๙ ม.๒ ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วุฒิการศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนโนนงาม ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนชุมแพศึกษา ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

วุฒิการศึกษา

ทางทหาร

๑. จบจากโรงเรียนเตรียมทหาร นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๔๑

๒.จบจาก โรงเรียนนายเรือ       นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๙๘

หลักสูตรพิเศษ

๑.หลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๑

๒.หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม รุ่นที่ ๓๒ รหัส echo-one

พฤติกรรม

     ได้ออกปฏิบัติราชการสังกัดกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ ฉก.ปัตตานี ๒๖ ในตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๑ มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ต.เตราะบอน,ต.ทุ่งคล้า และ ต.กะดุนง ของอ.สายบุรี จ.ปัตตานี (จำนวน ๒๔ หมู่บ้าน) จากภารกิจหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงอันตราย อีกทั้งยังต้องอาศัยการให้ความร่วมมือ การประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ แต่ด้วยความเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ทั้งยังเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กอรปกับเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้ดี ทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายประสบความสำเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายของทางราชการ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทั้งประชาชน

ผลงานที่สำคัญ

๑. จับกุมแกนนำระดับปฏิบัติการ ได้จำนวนมากจนนำไปสู่การบอกที่ซ่อนอาวุธปืน

๒. ทำให้มีสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และแนวร่วม ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้เข้ามารายงานตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเป็นจำนวนมาก

๓.  สลายโครงสร้างการจัดตั้งของกลุ่มก่อเหตุรุนแรง

๔.  ส่งเสริมกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดี ให้คงอยู่ได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจต่อการดำรงชีวิตที่สงบสุข ไม่มีการอพยพออกนอกพื้นที่  มีขวัญกำลังใจดี  ไม่มีความกลัว และใช้ชีวิตอย่างราบรื่นตามวิถีชีวิตปกติสุข

๕. จัดทำห้องสมุดให้น้อง ที่โรงเรียนชุมชนทุ่งคล้า โดยการขอรับการสนับสนุนจากบริษัท เอสโซ่ ประเทศไทยจำกัด, นักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักพิมพ์อัมรินทร์

๖.จัดทำโครงการศึกษาดูงานที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ซึ่งเป็นการนำสมาชิกสภาสันติสุขไปศึกษาการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชนอิสลามและชุมชนไทยพุทธ ที่บ้านพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี      

 

 

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs