เกียรติประวัติหน่วย
 บุคคลดีเด่นเกียรติยศนาวี ปี ๒๕๕๓ สาขา การพัฒนาสังคม
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 92 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

บุคคลดีเด่นเกียรติยศนาวี ปี ๒๕๕๓
สาขา การพัฒนาสังคม
เมื่อ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

พ.จ.อ.คะนึง  คังฆะมะโน

 

ชื่อ

พ.จ.อ.คะนึง  คังฆะมะโน  

ตำแหน่ง

ผบ.หมู่ปืนเล็ก มว.ปืนเล็ก ร้อย.ปืนเล็กที่ ๔ พัน.ร.๘ กรม.ร.๓ พล.นย.     

ภูมิลำเนา

๒๑ ม.๑๑ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วุฒิการศึกษาก่อนเข้ารับราชการครั้งสุดท้าย

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วุฒิการศึกษา

ทางทหาร

๑. จบจากโรงเรียนจ่านาวิกโยธิน รุ่นที่ ๓๔

๒.หลักสูตรอาชีพนักเรียนพันจ่า รุ่นที่ ๒/๒๕๔๒ ยศ.ทร.

๓.หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. รุ่นที่ ๒/๒๕๔๕ ศฝ.นย

พฤติกรรม

     ได้ออกปฏิบัติราชการสังกัดกองร้อยปืนเล็กที่ ๓ ฉก.ปัตตานี ๒๖ ในตำแหน่งผู้บังคับหมู่ปืนเล็กรับผิดชอบพื้นที่ตำบลตะบิ้ง อ.สายบุรี  จ.ปัตตานี ซึ่งแรกเริ่มเป็นตำบลที่ยังคงมีเหตุการณ์รุนแรงและอันตรายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละในงานที่ตนเองรับผิดชอบทำให้มีผลงานการปฏิบัติในด้านกิจการพลเรือนดีขึ้นจนในปัจจุบันได้สร้างความไว้วางใจให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก

ผลงานที่สำคัญ

๑.จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนตาดีกาฮูแตปาเซ โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่มีความประสงค์ที่จะมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่  ส่งผลให้ท่าทีของนักเรียนตาดีการวมทั้งครูสอนในตาดีกามีความไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่ทหารมากขึ้น

๒.ผลักดันให้มีการจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเยาวชนกับการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดโดยนำเยาวชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๖๐ คนเข้าร่วมโครงการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และนำคณะไปศึกษาดูงานที่ สถาบันธัญญารักษ์ จ.ปทุมธานี     วัดพระบาทน้ำพุ  จ.ลพบุรี และชุมชนเกาะเกร็ด  จ.นนทบุรี  ซึ่งโครงการดังกล่าวไม่ได้ของบประมาณจากหน่วยเหนือแต่อย่างใดโดยได้ประสานและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่

๓.ริเริ่มโครงการนำเด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ไปศึกษาดูงานเชิงอนุรักษ์ยังพื้นที่จังหวัดกระบี่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานรวมทั้งบุคคลต่างๆในพื้นที่จนสามารถจัดหางบประมาณในการดำเนินการได้เองโดยไม่ได้ของบประมาณจากหน่วยเหนือแต่อย่างใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้ง่ายในการเข้าหาประชาชน

 

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs