เกียรติประวัติหน่วย
 ฉก.นย.ภต.(งป.๔๓)
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 84 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

 

น.ท.ทศนุ     เชียงทอง
รอง เสธ.ฉก.นย.ภต.

 


ฉก.นย.ภต.(งป.๔๓)
๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓


การจัดกำลัง  

     ฉก.นย.ภต.(งป.๔๓) สนธิกำลังจาก พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย. (จัดชุดควบคุม ๒ ชุด) ประกอบด้วย บก.กรม ร.๓ รอ.พล.นย., ร้อย.บก.กรม ร.๓ พล.นย., หมวดบินทหารเรือ, หมวดพยาบาล, หมู่ทหารช่าง, หน่วยปฏิบัติการพิเศษ พัน.ลว.พล.นย. และ หน่วยมวลชนสัมพันธ์ มี น.อ.เสมา  สุวรรณโชติ ผบ.กรม ร.๓ พล.นย. เป็น ผบ.ฉก.นย.ภต.และ น.ท.ทศนุ เชียงทอง ผบ.พัน.ร.๘ กรม ร.๓ พล.นย.เป็น รอง เสธ.ฉก.นย.ภต. โดยมี ร.อ.ประทีป อนุมณี  เป็นหัวหน้าชุดควบคุมที่ ๑ และ ร.อ.ปรัชญา โพธิ์ย้อย เป็นหัวหน้าชุดควบคุมที่ ๒ 

ภารกิจ 

     ดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส การปฏิบัติ  จัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็ก ปฏิบัติการแบบจรยุทธ์ดำเนินการ ลว.หาข่าว, ลว.กวาดล้างและพิสูจน์ทราบ, ลว.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, ลว.เส้นทาง และจัดตั้งจุดตรวจเพื่อยับยั้งและจำกัดเสรีการปฏิบัติของ จกร.ในพื้นที่รับผิดชอบ จากการปฏิบัติเมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ ก.พ.๔๓ ได้จัดกำลัง ร่วมกับ ฉก.ทพ.๔๓ ลว.พิสูจน์ทราบและกวาดล้าง จกร.บริเวณ บ.สาเมาะ ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จว.นราธิวาส ได้เกิดปะทะกับ จกร.กลุ่มพูโลใหม่  เป็นเหตุให้ ร.อ.ประทีป  อนุมณี ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ก็ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาทันท่วงที และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมป์ 

 

 

ร.อ.ประทีป  อนุมณี

 

ร.อ.ประทีป  อนุมณี  ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 

 

ผบ.ฉก.นย.ภต.ตรวจพื้นที่ปะทะ

 


ร่วมกับทหารพราน วางแผนการปฏิบัติก่อนเข้าปฏิบัติการเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ทำให้หัวหน้ากลุ่ม พูโลใหม่ และสมาชิกในกลุ่มเสียชีวิต ๔ คน ชุดที่ร่วมปฏิบัติการในครั้งนั้นประกอบด้วย

ชุดปฏิบัติการที่ ๔

 ๑.  ร.อ.ประทีป อนุมณี หน.ชป.
 ๒.  พ.จ.อ.อเนก เสือสุวรรณ รอง หน.ชป.
 ๓.  พ.จ.อ.บุญมี เพชรทอง ประจำชุด
 ๔.  พ.จ.อ.ธานิน อุเส็น ประจำชุด
 ๕.  พ.จ.อ.อดิศักดิ์ เพ็ชรอุไร ประจำชุด
 ๖.  พ.จ.อ.มนัส หงษ์ดำเนิน ประจำชุด
 ๗.  พ.จ.อ.วีระ รุณหิวา ประจำชุด
 ๘.  จ.ท.จักรพงษ์ จินดาพล พลวิทยุ

ชุดปฏิบัติการที่ ๕

 ๑.  ร.ท.ปรัชญา โพธิ์ย้อย หน.ชป.
 ๒.  พ.จ.อ.วิชิต โกทะโน รอง หน.ชป.
 ๓.  พ.จ.อ.เรียม ดิดสาคร ประจำชุด
 ๔.  พ.จ.อ.สมเกียรติ อรรถสงเคราะห์ ประจำชุด
 ๕.  พ.จ.อ.สุรพล สุขขวัญ ประจำชุด
 ๖.  พ.จ.อ.สมพร ลังเดช ประจำชุด
 ๗.  จ.อ.กำพล เวชประสิทธิ์ ประจำชุด
 ๘.  จ.อ.ยูโสบ ขาวผ่อง พลวิทยุ

 

 


จากการขยายผลในการพิสูจน์ทราบ กวาดล้างและซุ่มโจมตี  บริเวณ บ.บาโง ต.เฉลิม อ.ระแงะ จว.นราธิวาส ได้ปะทะกับกำลังของ จกร.ขึ้นอีก เป็นผลให้ จกร.เสียชีวิตเพิ่มอีก ๒ คน
      ต่อมาเมื่อ ๑๗ พ.ค.๔๓ ได้มีการขยายผลในการติดตามความเคลื่อนไหวของ จกร.จนเกิดการปะทะกันขึ้นเป็นเหตุให้แกนนำระดับหัวหน้ากองกำลังกลุ่มพูโลใหม่ เสียชีวิตเพิ่มอีก ๔ คน จากการปฏิบัติในครั้งนั้นได้สร้างชื่อเสียงให้กับ กองพันทหารราบที่ ๘ ฯ เป็นอย่างมาก ชุดปฏิบัติการประกอบด้วย

ชุดปฏิบัติการ ฉก.ร่วม

 ๑.  น.ท.ทศนุ เชียงทองรอง.หน.ส่วนปฏิบัติการ ฉก.ร่วม/หน.ชป.ฉก.ร่วม/หน.ชุดโจมตีที่ ๓
 ๒.  ร.ท.อาทิตย์ สุทธิธรรม รอง หน.ชป.ฉก.ร่วม/รอง หน.ชุดโจมตีที่ ๓
 ๓.  พ.จ.อ.สวาท ผุดมาก ประจำชุด
 ๔.  พ.จ.อ.ปัญญา ดิษยบุตร ประจำชุด
 ๕.  จ.อ.สุนทร จงภักดี ประจำชุด
 ๖.  จ.อ.จกิต จูหม๊ะ ประจำชุด
 ๗.  จ.อ.คะนอง เรืองนุ่น ประจำชุด
 ๘.  จ.อ.วีระพล แผ้วไธสง ประจำชุด
 ๙.  จ.อ.เอกชัย ตริอุโภชน์ ประจำชุด/พลวิทยุ
 ๑๐. ร.ท.บุญส่ง กำลังชาญ  หน.ชป.ฉก.ร่วม/หน.ชุดโจมตีที่ ๔
 ๑๑. ร.ท.วิโรจน์ เกตุมณี รอง หน.ชป.ฉก.ร่วม/รอง หน.ชุดโจมตีที่ ๔
 ๑๒. พ.จ.อ.ทวีศักดิ์ แย้มอ่วม ประจำชุด
 ๑๓. พ.จ.อ.สมพงษ์  คล้ายหนองสรวง  ประจำชุด
 ๑๔. พ.จ.อ.สุเวช สุธีรพาณิชย์ ประจำชุด
 ๑๕. พ.จ.อ.สุวิทย์ มูลวิชา ประจำชุด
 ๑๖. จ.อ.กฤษดา เล็กประดับ  ประจำชุด
 ๑๗. จ.อ.สายันต์ ชินบุตร  ประจำชุด
 ๑๘. จ.ท.สำเร็จ เพ็ชรทอง  ประจำชุด/พลวิทยุ
 ๑๙. พ.จ.อ.บุญเทียม จันทร์จู  ชุดสุนัขทหาร
 ๒๐. จ.อ.ตระการศักดิ์ ผาลพัฒน์  ชุด ช.ตรวจค้น
 ๒๑. จ.ท.สายันต์ ก่ำพิมาย  ชุด ช.ตรวจค้น
 ๒๒. จ.ท.สุวรรณ คงขวัญ  ชุด  ช.ตรวจค้น

สรุปผลการปฏิบัติ

 - ปะทะกับฝ่ายตรงข้าม  ๑๓ ครั้ง
 - จกร.เสียชีวิต  ๑๘ คน(ระดับ หน.กองกำลัง/หน.กลุ่ม ๖ คน)
 - ขยายผล/จับกุม     ๕ ครั้ง
 - ยึดค่ายพัก     ๘ แห่ง
 - ยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อีกจำนวนมาก 

 

 

 

 


ผลของการไล่ติดตาม ได้ปะทะกับ จกร.และพบศพที่จุดปะทะ  พร้อมยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้อีกจำนวนมาก

สรุปผลการปฏิบัติ 

 - ฝ่ายเราบาดเจ็ดสาหัส  ๑ นาย คือ ร.อ.ประทีป  อนุมณี

บุคคลกล้าหาญและข้าราชการดีเด่น

 - เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ ก.พ.๔๔ ร.อ.ประทีป  อนุมณี หน.ชุดควบคุมที่ ๑ ฯ ได้จัดกำลังเข้ากวาดล้าง จกร. บริเวณ บ.สาเมาะ  ต.ดุซงญอ  อ.จะแนะ จว.นราธิวาส   ได้ปะทะกับ จกร.กลุ่มพูโลใหม่ ผลการปะทะ จกร.เสียชีวิต ๔ คน สามารถยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เป็นจำนวนมาก  จากผลการปฏิบัติในครั้งนั้นทำให้ ร.อ.ประทีป  อนุมณี  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลกล้าหาญ ของกองทัพเรือ และข้าราชการดีเด่นของ จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ.๒๕๔๓
 

 

 

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs