ข่าวประชาสัมพันธ์
 คำพ่อสอน เรื่อง “ความพอดี” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ 18 ธันวาคม 2540 ใจความว่า
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 581 คน
ประกาศวันที่  12 มิถุนายน 2555

“ในการสร้างตัว สร้างฐานะนั้น จะต้องถือหลัก ค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน”

                ความพอดี (เหมาะเจาะ) เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างตัว และสร้างฐานะของข้าราชการกองทัพเรือ โดยต้องใช้การพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ยกตัวอย่างเช่น การบริโภคและอุปโภคในชีวิตประจำวันนั้น จะต้องไม่มีค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น หรือฟุ่มเฟือยจนเกินกว่าเหตุ ทั้งนี้จะได้ไม่เป็นภาระแก่ตนเอง ทั้งยังต้องรู้จักเก็บออมไว้ใช้คราวจำเป็น เมื่อเห็นว่าตนเองมีฐานะขั้นพื้นฐานที่มั่นคงแล้ว จึงค่อยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ ให้กับตนเองต่อไป นี่จึงถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกแท้และเป็นประโยชน์แท้จริงต่อตนเอง

                                                                                                     โดย น.ต.หญิง ปภาพร  กล่อมศิริ

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs