ข่าวประชาสัมพันธ์
 คำพ่อสอน เรื่อง “ความเพียร” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระราชทานให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2516 ใจความว่า
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 59 คน
ประกาศวันที่  12 มิถุนายน 2555

 “การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน คือ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือ ดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่าทำดีไม่ครึ ต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”

                เมื่อพิจารณาในเรื่องของความเพียรแล้ว เหล่าข้าราชการทหารเรือ จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างสรรค์ตนเองในการประกอบแต่สิ่งดีงาม เนื่องจากความเพียรต้องใช้ความอดทนเป็นพื้นฐานในการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม (คุณงามความดี) ให้แก่ตนเอง เมื่อผลแห่งคุณความดีเกิดขึ้นแล้ว ก็ยังสามารถเผื่อแผ่ไปยังบุคคลรอบข้างและเป็นประโยชน์แก่กองทัพเรือได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การทำความเพียรนั้น เป็นเรื่องไม่ง่ายเลย และโดยมากคนส่วนใหญ่มักขาดความเพียรเพราะขาดความอดทนและสัมมาทิฐิ (ความเห็นชอบ) จึงทำให้เหตุและผลในการประกอบคุณงามความดีขัดแย้งและไม่สอดคล้องกัน (เช่น บางคนอาจมีความเห็นว่าการทำความเพียรในสิ่งดีงามเป็นเรื่องไม่ได้ผลแต่ประการใด) ดังนั้นแล้ว การเข้าใจเรื่องของความอดทนที่อาศัยสัมมาทิฐิเป็นตัวสนับสนุน เพื่อให้ความเพียรนั้นเป็นความเพียรที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในทางพระพุทธศาสนา

                ความอดทนในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่ามีขันติ (ความอดทน) นับว่ามีเมตตา มีลาภ มียศ และมีสุขเสมอ ผู้มีขันติเป็นที่รักที่ชอบของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายนี้เป็นพุทธศาสนสุภาษิต ดังนั้นแล้ว ผู้มีความอดทน (ขันติ) จึงเป็นผู้มีเมตตา เพราะความอดทนจะทำให้ไม่ปฏิบัติตอบโต้ความรุนแรงที่ได้รับ คือจะไม่ทำร้ายแม้ผู้ที่ให้ร้าย จะอดทนได้ สงบอยู่ได้อย่างปกติ การดำรงชีวิตอยู่ในโลกของผู้มีความอดทนย่อมไม่ทุกขเวทนาต่าง ๆ งานการย่อมดำเนินไปได้เป็นปกติตลอดเวลา เข้าสังคม สมาคม ได้อย่างสบายใจ มั่นใจ ไม่สะทกสะท้าน ให้ความเย็นแก่ผู้พบเห็นข้องเกี่ยวใกล้ชิด ฉะนั้นแล้ว การสร้างสรรค์ตนเองด้วยความเพียร แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แต่จำเป็นที่ข้าราชการทหารเรือต้องทำให้ถูกต้องและถูกทาง เพราะเป็นการบ่มเพาะสิ่งที่ดีงามให้กับตนเอง และกองทัพเรืออย่างถูกแท้แน่นอน

                                                                                                     โดย น.ต.หญิง ปภาพร  กล่อมศิริ

 
 
 
ถนนริมทะเล ตำบลบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 9000
โทรศัพท์ : 074-322315
Copyright © 2016. www.nakarin1008.com. All rights reserved. Powered by stsbbs